Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii

Decyzja administracyjna – powiatowy lekarz weterynarii jako organ

Powiatowy lekarz weterynarii jest podstawowym organem Inspekcji Weterynaryjnej, czyli  państwowej instytucji, która zajmuje się głównie ochroną zdrowia zwierząt, bezpieczeństwem produktów i żywności pochodzenia zwierzęcego. Nazwa tego organu – powiatowy – pochodzi od obszaru, na którym on działa. Oznacza to, że każda osoba prowadząca działalność podlegającą nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej w pierwszej kolejności zetknie się właśnie z powiatowym lekarzem weterynarii, który to w toku postępowania administracyjnego wydaje decyzje administracyjne.

→ Potrzebujesz skutecznej pomocy w odwołaniu się od decyzji powiatowego lekarza weterynarii? Skorzystaj z pomocy kancelarii prawa weterynaryjnego Lazer & Hudziak, zadzwoń teraz 536 007 001

Decyzja powiatowego lekarza weterynarii – co to jest?

Decyzja administracyjna to podstawowy, ściśle sformalizowany dokument, w postaci którego organ administracji publicznej kończy swoje postępowanie w danej sprawie. W praktyce oznacza to, że osoba występująca do powiatowego lekarza weterynarii na przykład z wnioskiem o podjęcie działalności produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego rozpoczyna formalną procedurę, która zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez ten organ Inspekcji Weterynaryjnej. Innym przykładem jest wydanie decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii po dokonaniu przez niego kontroli na terenie gospodarstwa czy zakładu produkcyjnego, której celem jest nakazanie podmiotowi wykonanie określonych czynności naprawczych.

Decyzja administracyjna jest wydawana na podstawie przepisów prawa i musi zawierać określone elementy, czyli:

  • oznaczenie organu administracji publicznej;
  • datę wydania;
  • oznaczenie strony lub stron;
  • powołanie podstawy prawnej;
  • rozstrzygnięcie;
  • uzasadnienie faktyczne i prawne;
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Ponadto przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

Istotnym jest także, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii – jak to zrobić?

Decyzja, która nie zawiera wszystkich obowiązkowych składników określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych jest decyzją wadliwą. Wszelkie uchybienia w formalnej zawartości decyzji, a także wszelkie uchybienia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, stanowią podstawę do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej.

W postępowaniu administracyjnym powiatowy lekarz weterynarii jest tzw. organem pierwszej instancji.  Osoba będąca stroną decyzji ma prawo wnieść odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii do organu drugiej instancji czyli wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Bardzo istotną sprawą jest ściśle określony termin wniesienia odwołania. Jest to 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii należy wnieść do wojewódzkiego lekarza weterynarii, ale za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii. W takiej sytuacji powiatowy lekarz weterynarii jest zobowiązany przekazać organowi drugiej instancji całość dokumentacji w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie od strony.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Niemniej jednak przepisy weterynaryjne oraz procedury administracyjne należą do bardzo zawiłych i skomplikowanych. Dlatego warto skontaktować się z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, której pracownicy przeanalizują całą sprawę i sposób postępowania powiatowego lekarza weterynarii oraz doradzą najlepszą drogę działania.

Nie rezygnuj z prawa do odwołania od decyzji powiatowego lekarza weterynarii!

Trzeba pamiętać, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania, czyli 14 dni, decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątkiem jest jedynie decyzja, której powiatowy lekarz weterynarii nadał tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, lub decyzja podlegająca natychmiastowemu wykonaniu z mocy przepisów szczególnych. Wtedy wniesienie odwołania nie zwalnia od jej wykonania, ale organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Dlatego osoba niezadowolona z treści decyzji administracyjnej nigdy nie powinna rezygnować ze swojego prawa do odwołania.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii – to nie jest stracony czas

Z naszych doświadczeń wynika, że wniesione w terminie i właściwie przygotowane odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii, w którym wskazano wadliwość decyzji lub nieprawidłowości proceduralne popełnione przez organ ją wydający, skutkują rozstrzygnięciem sprawy na korzyść osoby wnoszącej odwołanie.

Organ odwoławczy, czyli wojewódzki lekarz weterynarii, uznając odwołanie za zasadne uchyli zaskarżoną decyzję w całości lub w części, a następnie rozstrzygnie sprawę samodzielnie lub skierowuje ją do ponownego rozpatrzenia przez powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto w takiej sytuacji organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii rozstrzygnięte negatywnie nie kończy możliwości dochodzenia twoich racji

Jeżeli wojewódzki lekarz weterynarii rozpatrzył odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii w sposób negatywny, czyli utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, osoba niezadowolona z takiego rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji a przekonana o swoich racjach, może wnieść skargę w tej sprawie do sądu administracyjnego. Sprawdź też obsługę prawna dla firm

Co zrobić, jeśli dostałeś decyzję od powiatowego lekarza weterynarii?

Jeśli dostałeś decyzję, z której nie jesteś zadowolony nie zapomnij o terminie na odwołanie, który wynosi 14 dni od jej otrzymania! Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci napisać profesjonalne i skuteczne odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz