Czy lekarz weterynarii może się reklamować?

Reklama gabinetu, przychodni, kliniki weterynaryjnej

Czy lekarz weterynarii może się reklamować?

Reklama lekarza weterynarii i gabinetu weterynaryjnego

Czy lekarz weterynarii może się reklamować? To temat kontrowersyjny i przedmiot wielu dyskusji. Z jednej strony każdy lekarz weterynarz powinien mieć świadomość, że obowiązuje go zakaz reklamy praktyki weterynaryjnej, wyrażony w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt. Z drugiej jednak strony, wobec stałego rozwoju marketingu internetowego, social mediów i coraz większej liczby miejsc do publikacji, kwestia ta nie jest już tak oczywista. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca konkurencja. Przepisy nie reagują na bieżąco na pojawiające się stale nowe możliwości marketingowe i wzrost liczby gabinetów. Dzisiejszy artykuł poświęcamy problematyce reklamy i marketingu gabinetu weterynaryjnego i działań dostępnych dla weterynarzy. 

Reklama gabinetów weterynaryjnych – co jest reklamą, a co nie jest?

Zacznijmy od rozróżnienia dwóch pojęć, które są w zasadzie kluczowe dla naszych dywagacji. Czym innym jest bowiem reklama, a czym innym udostępnianie informacji przez gabinet weterynaryjny, które można uznać za leżące w obszarze jego obowiązków. 

Zgodnie z art. 29 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt:

 • Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.
 • Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych wyżej. Bierze przy tym pod uwagę zakres świadczonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt usług weterynaryjnych.

W zakresie kompetencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej leży szczegółowe określenie zasad podawania do publicznej wiadomości tych informacji. Informacja publiczna, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, może zawierać:

 • rodzaj zakładu zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;
 • nazwę zakładu;
 • adres siedziby zakładu;
 • adres e-mail;
 • nazwę strony www;
 • numery telefonów;
 • godziny przyjęć;
 • określenie zakresu świadczenia usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju;
 • nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi z ewentualnym podaniem ich stopnia lub tytułu naukowego w dziedzinie nauk weterynaryjnych, tytułu posiadanej specjalizacji oraz innych kwalifikacji po uzgodnieniu z właściwą okręgową radą lekarsko-weterynaryjną.

Udostępnianie wymienionych powyżej informacji, zgodnie z w.w. Uchwałą, nie może zostać zakwalifikowane jako działania reklamowe. Lekarze weterynarii mogą więc swobodnie podawać je do informacji publicznej. Równocześnie jednak nie są to informacje, na podstawie których potencjalny klient mógłby podjąć przemyślaną decyzję co do wyboru lecznicy. Zakres tych danych nie umożliwia również zaprezentowania lekarzom weterynarii cech, które wyróżniają ich gabinet. W przeciwnym razie informacje takie mogłyby zostać uznane za noszące cechy reklamy. Pole do interpretacji jest tu bardzo wąskie. 

Czym jest zatem reklama? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy sięgnąć do regulacji art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Zgodnie z nim reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. Celem reklamy jest nakłonienie jej potencjalnych odbiorców do nabycia towarów lub – w przypadku weterynarzy – skorzystania z usług lecznicy. Cel taki nie występuje w przypadku udostępniania dopuszczalnych informacji i jest to bardzo ważna różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

Art. 7 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii – zakaz używania nazwiska i tytułu zawodowego lekarza weterynarii do reklamowania towarów i usług

Warto również wspomnieć o art. 7 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Zgodnie z przepisem tego artykułu, lekarze weterynarii nie mogą używać, jak również zezwalać na używanie swojego nazwiska i tytułu zawodowego do reklamowania towarów i usług. Nie ma tu mowy wprost o „usługach weterynaryjnych”, jednak trzeba przyjąć, że i takich – a może w szczególności takich – usług dotyczy ten przepis. 

Lekarze weterynarii powinni zatem unikać wszystkich aktywności, które mogą być potencjalnie uznane za działania reklamowe. Będą to czynności takie jak m.in. oferowanie potencjalnym klientom zniżek i rabatów. W uproszczeniu – należy przyjąć, że lekarze weterynarii mogą informować o świadczonych usługach, jednak nie powinni zachęcać do skorzystania z nich. 

Sankcje za naruszenie zakazu reklamy przez lekarzy weterynarii 

Konsekwencje przekroczenia granic określonych w w.w. Uchwale organu samorządowego lekarzy weterynarii przewidują sankcje dyscyplinarne, nie przewidują jednak najcięższej z nich, czyli bezpośredniego ograniczenia lub zakazania lekarzowi weterynarii wykonywania zawodu. Zgodnie jednak z Kodeksem Wykroczeń, a konkretnie art. 147 a § 2 za podanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej mających formę i treść reklam, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności i grzywny. 

Warto także wiedzieć, że odpowiedzialność za wykroczenie grozi także osobie prowadzącej zakład leczniczy dla zwierząt, niebędącej lekarzem weterynarii.

Reklama gabinetów weterynaryjnych – co wolno, a czego nie?

Chociaż granice pomiędzy czynnościami dopuszczalnymi lekarzom weterynarii, a tymi, które są im zakazane, są dość płynne – warto pamiętać o kilku poniższych punktach. 

Weterynarz ma prawo i obowiązek kierowania do wiadomości publicznej informacji o oferowanych usługach. Muszą to być jednak informacje w pełni obiektywne, zawierające wyłącznie fakty, a nie np. opinie i oceny. Lekarz weterynarz nie może zachęcać do skorzystania z nich, np. poprzez udostępnianie zniżek czy kodów rabatowych.

Reklama gabinetu weterynaryjnego

Lekarz weterynarii nie może w udostępnianych przez siebie materiałach, np. ulotkach informujących o swojej działalności, używać przymiotników takich jak np. „najlepszy gabinet”, „najwyższej jakości usługi”, „najtańsze zabiegi” itp. Używanie tego typu wyrażeń wskazuje już jasno na charakter reklamowy.  

Za dopuszczalne bez większych wątpliwości uznaje się informowanie o swojej działalności naukowej, komentowanie aktualnych tematów branżowych, jak również prowadzenie własnego bloga lub portalu poświęconego takim aktualnościom. 

Za niedopuszczalne bez większych wątpliwości uznaje się natomiast płatne formy promocji, takie jak np. płatna reklama na Facebooku. 

Masz wątpliwości na tle możliwości reklamy gabinetu weterynaryjnego?

Określenie działań reklamowych dopuszczalnych dla lekarzy weterynarii nie jest proste ani jednoznaczne. Trochę jak w przypadku zakazów reklamy u radców prawnych i adwokatów, regulacje określające poszczególne zakazy w stosunku do lekarzy weterynarii, nie do końca przystają do dzisiejszych realiów. Nie oznacza to jednak, że można pozostawać z nimi w sprzeczności. Pomoc prawna dla lekarzy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy podejmowane przez Ciebie działania są prawnie dopuszczalne, czy też nie, skontaktuj się z nami. Kancelaria prawo weterynaryjne Lazer & Hudziak tel 536 007 001

Dodaj komentarz